Skip to main content

IMMANUELKERK | Onze Missie & Visie

Vol van Gods liefde
Samen onderweg

In de gemeente van de Immanuelkerk staat God centraal. We hebben Hem lief met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand. In zijn zoon Jezus zien we Zijn liefde voor de mensheid als geheel en voor ons persoonlijk. In de kracht van de Heilige Geest worden we steeds voller van die liefde. En van die liefde delen we uit aan elkaar en aan anderen. We geloven wat God in zijn woord, de Bijbel, beloofd heeft. Dat Hij ons in zijn liefde vergeeft, verlost en vernieuwt. Naar de volkomen verlossing en vernieuwing zijn we onderweg. We blijven daarom niet waar we zijn, maar zijn onderweg. Daarbij is Jezus onze reisleider, de Bijbel onze reisgids en de gemeente het reisgezelschap. God heeft ons als reizigers aan elkaar gegeven. Onderweg nodigen we anderen uit om met ons mee te gaan.

Overtuigingen en verlangens

Om ons reisgezelschap gezond en vitaal te houden werken we met een aantal overtuigingen en verlangens die op verschillende plekken binnen de gemeente terugkomen. Zo geven we woorden aan wat we belangrijk vinden. Vanuit deze overtuigingen en verlangens willen we ons gemeenteleven vormgeven.

We willen God alleen en boven alles vereren

We zijn er als gemeente om God de Vader, Zoon en heilige Geest te vereren en te aanbidden. Als gemeente volgen we de gekruisigde en opgestane Heer en blijven we bij het christelijke evangelie. We willen het evangelie niet uitdunnen, niet versimpelen, niet versmallen, maar laten zien zoals dat in Jezus naar ons toe gekomen is.

Lees onderbouwing

De opdracht om God alleen en boven alles te vereren is het hart van de Wet . Dit krijgt een nog diepere betekenis in het Evangelie van Zijn Zoon .  De apostelen schaamden zich niet voor dit evangelie en roepen de kerk op bij dit evangelie te blijven .

① Ex 20:2-7 |Deut 6:5 | Mat 22:37-39 
② Fil 2:8-11
③ Rom. 1:16-17 | 1 Tim 4:16 | 2 Joh 1:9


We willen oude praktijken op waarde schatten

Oude praktijken hebben goede papieren. De kerk houdt al eeuwen vast aan bepaalde gebruiken en tradities. Tegelijkertijd zijn we kerk in deze tijd en maken we gebruik van de mogelijkheden die daarbij horen. We willen gebruik maken van goede praktijken en de wijsheid die daarachter zit, met daarbij een open blik naar de toekomst. We blijven als gemeente samenkomen op de dag van de opstanding, we blijven bidden, bijbel lezen, dopen, avondmaal vieren en zingen tot Gods eer. Zo willen we verbonden blijven met onze Heer en zijn apostelen.

Lees onderbouwing

Op allerlei plekken roept de bijbel gelovigen op om bepaalde dingen steeds opnieuw te blijven doen en daaraan vast te houden. Zo spreekt God al tot Abraham . Zo spreekt Jezus tot zijn leerlingen en zo spreken de apostelen tot de eerste christelijke gemeentes . Tegelijk leert het Nieuwe Testament ons vrijheid om door de Geest geleid met verwachting open naar Gods toekomst toe te leven, waarin alles nieuw zal zijn .

① Gen 17:9
② Luc 22:19
③ 1 Tess 5:16-22 | Hebr 10:23-25
④ Kol 2:16-23 en 3:9-11 | Gal 5 | Ef 4:21-24 | Op. 21:5


We willen verschillende generaties verbinden

God verzamelt zich een volk. Daarin hoort iedereen erbij, van de pasgeboren baby tot de hoogbejaarde. Het is belangrijk dat verschillende generaties met soms zeer uiteenlopende kijk op de wereld elkaar blijven vasthouden. We willen dit doen door oog en oor te hebben voor elkaar. We willen mensen met elkaar verbinden en niet tegen elkaar opzetten. Want we horen bij elkaar.

Lees onderbouwing

God leert in het Oude Testament het volk Israel al om van jong tot oud verbonden te zijn met Hem . Bijvoorbeeld in het gedenken en vieren .  We zien op verschillende plekken hoe de ene generatie geroepen is om Gods daden en voorschriften over te leveren aan de volgende generatie . Ook lezen we over de eenheid in een kerk met verschillende mensen, door het werk van Christus .

① Gen 17:7  
② Ex 12:24-28
③ Ex 13:14 | Deut 6:7 | Joz 4:21-24 | Ps 78:4
④ Gal 3:28 | Rom 12 | Ef 4:3-5


We willen nieuwe generaties actief ruimte geven

We willen nieuwe generaties ruimte geven in de gemeente en we willen oog hebben voor hen in de keuzes die we maken. Nieuwe generaties staan op de schouders van vorige generaties. Oudere generaties hebben we nodig om de nieuwere te steunen en toe te rusten. We willen van jongs af aan gemeenteleden met hun talenten inschakelen, om die te ontwikkelen, de gemeente op te bouwen en Gods koninkrijk zichtbaar te maken. Bij ons is ruimte om te proberen, te falen, te leren, te groeien, juist ook voor nieuwere generaties. 

Lees onderbouwing

De Here Jezus zelf heeft nadrukkelijk ruimte gegeven aan kinderen . Op allerlei momenten worden kinderen zelf tot voorbeeld gesteld . Soms gaan kinderen zelfs voorop in de aanbidding van God en het erkennen van Jezus als redder . Ook schakelt de Heer zowel in het oude als in het nieuwe testament jonge mensen in om Hem in verantwoordelijke taken te dienen .

① Marc 10:13-16
② Mat 18:1-5
③ Ps 8:2-3 | Mat 21:15-16 | Joel 3:1 | Hand 2:17
④ Jer 1:7-8 | 1 Tim 4:12


We willen een warme gemeenschap vormen

Als gemeenschap zijn we door God aan elkaar gegeven. In Gods gemeenschap vinden we eenheid in verscheidenheid. We worden opgedragen om die gemeenschap in al haar verscheidenheid te koesteren. We streven ernaar om een warme en veilige plek te zijn, waar mensen zich welkom voelen. We willen door Christus’ ogen naar elkaar kijken. Onderlinge ontmoeting en betrokkenheid is voor ons een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven.

Lees onderbouwing

Door de hele Bijbel heen lezen we over verbintenis en gemeenschap tussen mensen onder elkaar en tussen mensen en God . Jezus gebruikt zijn kerk om zichzelf bekend te maken en om zijn volgelingen te steunen . Die kerkgemeenschap is één, maar niet uniform . Er wordt dan ook vaak in de Bijbel aangespoord om die gemeenschap te koesteren en gezond te houden .

① Gen 2:18-25 | Deut 7:6 | Pred 4:7-12 | Ef 3:14-15
② Hand 4:32-37  | Gal. 6:2 | 1 Joh. 4:11-13 
③ 1 Kor 12 | Ef 4:14-16
④ Lev 19:15-18 | Mat. 7:1-12 | Gal 4:14 | Hebr 10:24-25 | 1 Petr


We willen relevant zijn voor anderen

Als gemeente bestaan we niet alleen voor onszelf, maar hebben een opdracht van God om dienstbaar te zijn voor de mensen om ons heen. We willen goede buren zijn in onze wijk, stad en wereld en onze naasten dienen met de gaven die wij ontvangen hebben. Onze opdracht en de boodschap die wij uitdragen is relevant voor de wereld waarin we leven.

Lees onderbouwing

Vanaf het begin af aan heeft God oog voor alle volken van de aarde . Jezus zelf is ons voorbeeld voor barmartigheid naar anderen . Door het evangelie van Jezus zijn we als gemeenschap dus relevant voor de wereld . Zowel in de daden die we voor anderen kunnen doen   als het evangelie dat we met ons meedragen .

① Gen 12:2-3 | Jes 49:6 | Ef 1:9-10
② Mark 1:40-41 | Luc 4:18-19 
③ 1 Pet 2:9-10 | Mat 5:13-16 | Joh 17:18
④ Jer 29:7 | Mat 25:45 | Hand 2:47 | Jak 2:14-18
⑤ Ps 146 | Mat 28:19 | 2 Kor 1:3-4


We willen aandacht hebben voor levensstijl, duurzaamheid en rechtvaardigheid

We geloven dat deze wereld Gods wereld is. Daarom willen we zorgdragen voor Zijn schepping. De aarde en al het leven is aan ons mensen toevertrouwd om er goed voor te zorgen, haar liefde te bewijzen, haar verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen, totdat Gods nieuwe wereld komt. We beseffen dat wijzelf niet in staat zijn om alle wereldproblemen op te lossen, maar we willen met onze levensstijl en met hulp van Gods Geest recht doen aan de wereld om ons heen.

Lees onderbouwing

De aarde met alles er op en er aan is van God. Wij als mensen mogen die onderhouden . We worden daarom op verschillende plekken in de Bijbel op een praktische manier aangespoord om onze levenstijl te wijden aan rechtvaaridgheid voor onze naaste  en een goede zorg voor de aarde . 

① Gen 1-2 | Ps 24 en 89
② Gen 2:15 | Lev 19:9-10 | Deut 15:11 | Ps 105 | Hos 12 | 1 Kor. 3:16 | 1 Tim 6:6-10 | Jak 1:27

Benieuwd naar meer?
Kom langs!